Tasai Tenmoku Kiridashi Kogatana 21mm

Brand Tasai