Seki Kanetsune Kawahagi 170mm

Brand Seki Kanetsune