Seki Kanetsune Honesuki Maru 140mm

Brand Seki Kanetsune