Anryu Hamono W2 Kurouchi Damascus Honesuki 150mm

Brand Anryu Hamono