Nigara SG2 Kurouchi Tsuchime Wa Kiritsuka Nakiri 180mm