Seki Kanetsune Tanzaku-Tou Higo 72mm

Brand Seki Kanetsune