Yu Kurosaki R2 Shizuku Wa Bunka 165mm

outside mm
inside mm