Anryu Hamono AS/S Kurouchi Tsuchime Wa Gyuto 210mm