Anryu Hamono AS/S Kurouchi Tsuchime Wa Nakiri 165mm